Zagrozenie wybuchem w oczyszczalni sciekow

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles, zwana też dyrektywą 94/9/WE - to zdecydowanie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów oddanych do użytkowania w okolicach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest znakomita większość maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń i stylów ochronnych dedykowanych do operowania w odległościach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Jeszcze do nowa przepisy dotyczące bezpieczeństwa w konkretnych państwach Unii Europejskiej różniły się między sobą, co liczyło duże utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi.Spośród ostatniego względu powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe wzory i daleko ułatwiła obieg towarów w Zgodzie Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym celem dyrektywy ATEX jest przeznaczenie wolnego przepływu towarów gwarantujących znaczny stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń przeznaczonych do lekturze w dziedzinach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Otwarta Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która wniknęła w utrzymanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS dnia 16 grudnia 1999 roku, która z zmian dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa działalności w tłach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła wchodzić do 1 lipca 2003 roku oraz zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

https://purl-mange.eu/ph/

oznaczenie CE (fr. Conformité Européennenumer identyfikacyjny jednostki certyfikującejsymbol wykonania przeciwwybuchowegogrupa wybuchowościkategoria urządzeniarodzaj ochrony przeciwwybuchowejpodgrupa wybuchowościklasa temperatur

Polecamy szkolenia Atex