Ochrona srodowiska w unii europejskiej prezentacja

Zagadnienia zaufania oraz pomoce pracy w przemyśle są głównie powiązane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że znacząca część maszyn, a i narzędzi jest dana do budowania książek w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która kieruje się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a ponadto Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w istocie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz sposobów ochronnych, jakie są przeznaczone do celu w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej rady jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wysoki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była podstawowym etapem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgód Europejskiej. Z niemal dwudziestu lat wszyscy musieli zaadaptować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wkomponowana w utrzymanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są przeznaczone do celu w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem na powierzchni i dyrektywę 82/130/EWG, która działa urządzeń elektrycznych oddanych do przetwarzania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we tłu kopalń gazowych. Procedury oceny zgód na podstawie starego podejścia, były połączone właśnie z urządzeniami elektrycznymi, które musiały wykonać wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu ale w części przypadków. W związku z tym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemal wystarczające do spełnienia przyzwoitego rozmiaru ochrony, który jest pochłaniany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.